ชาวนาชัยภูมิร้อง เจอภัยแล้งหนักในรอบทศวรรษ รวมตัวกันขอน้ำทำนา

แม้ว่าตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนได้เพียงแค่ไม่เท่าไหร่เท่านั้น แต่กลับกลายเป็นว่าชาวนาชัยภูมิกลับต้องเผชิญกับเหตุการณ์ภัยแล้งหนักในรอบทศวรรษ ลำน้ำชีที่เคยเต็มไปด้วยน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาและการเกษตร ปัจจุบันกลับแห้งขอด ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาเพื่อสร้างรายได้แต่อย่างใด เหล่าเกษตรกรชาวชัยภูมิจึงได้รวมตัวกันเข้าพบผู้ว่าเพื่อขอความช่วยเหลือ หาวิธีการจัดการน้ำร่วมกันว่าจะทำอย่างไรให้เกษตรกรสามารถกลับมาทำนาได้ตามปกติอีกครั้ง 

ชาวนาชัยภูมิเจอภัยแล้งหนักในรอบ 10 ปี เข้าร้องผู้ว่าขอน้ำเพื่อทำการเกษตร

เกษตรกรชาวนาจาก 4 อำเภอในจังหวัดชัยภูมิ กว่า 1,000 คน รวมตัวกันเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ขอความช่วยเหลือเรื่องน้ำทำนา หลังจากประสบปัญหาภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ 10 ปี จากข้อมูล ระบุว่า ชาวนาชัยภูมิในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอหนองบัวแดง กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำนาอย่างหนัก เนื่องจากสภาพอากาศแล้งจัด ฝนทิ้งช่วง ส่งผลต่อแหล่งน้ำธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำต่างๆ แห้งขอด

ชาวนาชัยภูมิร้อง เจอภัยแล้งหนักในรอบทศวรรษ รวมตัวกันขอน้ำทำนา

ตัวแทนชาวนา กล่าวว่า พวกตนได้พยายามหาทางแก้ไขด้วยตัวเองมาหลายวิธีแล้ว แต่ก็ไม่เพียงพอ จึงตัดสินใจรวมตัวกันมาร้องเรียนต่อผู้ว่าฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวนา และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดชัยภูมิ ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นทุกปี จำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจังและยั่งยืน เพื่อไม่ให้เกษตรกรต้องประสบปัญหาเช่นนี้อีก

วิเคราะห์ปัญหาภัยแล้งของชาวนาชัยภูมิและแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน

ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดชัยภูมิ เป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อชาวนาชัยภูมิในพื้นที่อย่างหนัก โดยเฉพาะในปีนี้ เกษตรกรเผชิญกับภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ 10 ปี สาเหตุหลักมาจากสภาพอากาศแล้งจัด ฝนทิ้งช่วง ส่งผลต่อแหล่งน้ำธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำต่างๆ แห้งขอด สาเหตุที่ทำให้จังหวัดดังกล่าวมักเกิดปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีมีสาเหตุหลักดังนี้ 

  • สภาพอากาศแปรปรวน ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวน ฝนทิ้งช่วง เกิดภัยแล้งบ่อยครั้ง
  • การจัดการน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพ แหล่งน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรม อ่างเก็บน้ำมีจำนวนไม่เพียงพอ และระบบการกระจายน้ำยังไม่ทั่วถึง
  • การใช้น้ำอย่างไม่รู้คุณค่า เกษตรกรบางส่วนใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย โดยไม่คำนึงถึงความยั่งยืน

หากทางภาครัฐต้องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดชัยภูมิให้ยั่งยืน เพียงแค่การจัดสรรน้ำให้กับเหล่าเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอแต่อย่างใด จำเป็นจะต้องมีการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ พัฒนาทั้งโครงสร้างเพื่อก่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมีวิธีการดังนี้ 

  • พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ
  • สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตร ไปสู่ระบบที่ใช้น้ำน้อย
  • มีระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
Published: By GR001