ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจประชาชนจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประเด็น “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.85 ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่กำหนดให้ผู้ครอบครองยาบ้า 5 เม็ด ถือว่าเป็นผู้เสพ และไม่ต้องโทษจำคุก

นิด้าโพลชี้ 78% ไม่เห็นด้วย ครอบครองยาบ้า 5 เม็ด ไม่ต้องจำคุก

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นโยบายผู้เสพคือผู้ป่วย” กับประเด็น “ครอบครองยาบ้า 5 เม็ด ไม่ต้องจำคุก” จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565

ผลสำรวจพบว่า

 • ประชาชนส่วนใหญ่ (78.85%) ไม่เห็นด้วย กับแนวทางที่เสนอให้ครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ถือเป็นผู้เสพที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาและไม่ต้องโทษจำคุก
 • ประชาชนส่วนใหญ่ (59.85%) ยืนยันว่าไม่เห็นด้วย/ไม่ค่อยเห็นด้วยกับหลักการ “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย”
 • ประชาชนมองว่าสาเหตุหลักของปัญหายาบ้าระบาด คือ ยาบ้าหาซื้อได้ง่าย (57.63%) และราคาถูก (56.79%)
 • ประชาชนมองว่านโยบายของรัฐบาล ในการแก้ปัญหายาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพ (35.27%)

นิด้าโพลวิเคราะห์ว่า ผลสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหายาบ้าและยังไม่เชื่อมั่นในแนวทาง “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ประชาชนมองว่าปัญหายาบ้าระบาดเพราะยาบ้าหาซื้อง่ายและราคาถูก ประชาชนจึงต้องการให้นโยบายของรัฐบาลเน้นไปที่การปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง

นิด้าโพลเสนอแนะว่า รัฐบาลควรทบทวนแนวทาง “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ควบคู่ไปกับการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เปิดผลสมุดประชาชน ผู้เสพคือผู้ป่วย ครอบครองยาบ้า 5 เม็ดไม่ต้องถูกจำคุก 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจประชาชน เรื่อง “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย กับแนวคิด ครอบครองยาบ้า 5 เม็ด ไม่ต้องจำคุก และ ค้านหลักการ ผู้เสพคือผู้ป่วย โดยมีผลสำรวจออกมาดังนี้ 

 • 78.85% ไม่เห็นด้วยเลย กับแนวคิด ครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ไม่ต้องจำคุก
 • 7.79% เห็นด้วยมาก
 • 7.79% ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • 5.50% ค่อนข้างเห็นด้วย
 • 0.07% ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สาเหตุที่ประชาชนไม่เห็นด้วย

 • 57.63% มองว่า ยาบ้าหาซื้อได้ง่าย
 • 56.79% ยาบ้ามีราคาถูก
 • 36.26% กัญชาหาซื้อได้ง่าย
 • 35.57% พืชกระท่อม/น้ำกระท่อม หาซื้อได้ง่าย
 • 35.27% นโยบายของรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ
 • 20.76% นโยบายถือครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ถือว่าเป็นผู้เสพ
 • 17.63% สภาพทางเศรษฐกิจทำให้คนเสพยาเพิ่มขึ้น
 • 12.44% นโยบายผู้เสพคือผู้ป่วย
 • 11.91% ผู้เสพไม่มีจิตสำนึกเอง

สำหรับหลักการ “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย”

 • 59.85% ยืนยันว่าไม่เห็นด้วย/ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • 23.66% เห็นด้วยกับการครอบครองยาบ้าเพื่อเสพไม่เกิน 1 เม็ด
 • 8.40% เห็นด้วยกับการครอบครองยาบ้าเพื่อเสพไม่เกิน 2-3 เม็ด
 • 3.66% เห็นด้วยกับการครอบครองยาบ้าเพื่อเสพไม่เกิน 4-6 เม็ด
Published: By GR001